rh;tNyhfhjpgh ek];fhuk;rh;tNyhfhjpgh ek];fhuk;
rh;t rpU~;bfNd ek];fhuk;
jiu>fly;>caph;>thd; rfyKk; gilj;j
jahguh gpjhNt ek];fhuk;

jpU mtjhu ek];fhuk;
n[fj;jpul;rfNd ek];fhuk;
juzpapd; kDlh; caph; mile;Njhq;fj;
jUtpdpy; khz;Nlha; ek];fhuk;

ghpRj;j Mtp ek];fhuk;
guk rw;FUNk ek];fhuk;
mUgpaha; mbahh; mfj;jpdpy; trpf;Fk;
mhparpj;Nj rjh ek];fhuk;

Kj;njhopNyhNd ek];fhuk;
%d;wpy; xd;NwhNd ek];fhuk;
fh;j;jhjp fh;j;jh fUzh rKj;jpuh
epj;jpa jphpNafh ek];fhuk;By Theo Constantine