,NaR ,NaR uh[h


,NaR ,NaR uh[h
,NaR ,NaR uh[h
,NaR Ner Njth
,NaR vdf;nfy;yhNk
my;NyY}ah Mnkd; (4)

,NaR ghtq;fis Nghf;Fthh;
,NaR rhgq;fis ePf;Fthh;
,NaR ve;jd; NerNu
,izaw;w vd; ,NaRNt
Mnkd; Mnkd; ,NaR


ePr ghtpia Nerpj;jPh;
ehr topapdpd;W kPl;bl;lhh;
Ner fuk; ePl;b fhj;jhNu
,izaw;w ,NaRitNa
Xrd;dh ,NaR


 
By Theo Constantine