ghLk; ghly; ,NaRTf;fhf
  ghLk; ghly; ,NaRTf;fhf ghLNtd; ehd; ve;j ehSNk vd; uh[h tz;z Nuh[h gs;sj;jhf;fpd; yPyp mtNu monfd;why; mth; Nghy ahh;jhd; cz;L ,e;j Nyhfj;jpy; tz;z NkdpNahNd vz;zpg; ghblNt vd; cs;sk; kfpo;thFNj md;gpdpNy vd; NerUf;Nf vd;nwd;WNk ,izapy;iyNa vd;id kPl;blNt jk; [Ptd; je;jhh; vd; Nerh; md;gpy; kfpo;Ntd; nja;tk; vd;why; ,NaRjhNd rhit ntd;W caph;j;njOe;jhNu vd; nghd; Nerhpd; khh;gpy; rha;e;Njhdhf ehd; ghLNtd; ghkhiyfs;