Chord Notation is author's own interpretation - This is not the final noation - Need Baamini Tamil font to view this

rNuhdpd; Nuh[h ,th;  

(Key G Minor)

 

Gm                    Bb

rNuhdpd; Nuh[h ,th;

    Cm    F            Gm

ghpG+uz moFs;sth;

             Cm               D#

md;Gj; Njhod; vd;Ngd;

             F                     Gm

Mw;Wk; Jiztd; vd;Ngd;

         Cm        F                Gm

,d;g Neriu ehd; fz;Nld;

 

 

Gm               F              Cm

fhlhdhYk; NklhdhYk;

D#                           D7                    Gm

fh;j;jjhpd; gpd;Nd Nghfj; Jzpe;Njd;

 

 

Gm                     Bb

rPNahd; thrpNa jsuhNj

Dm               C         D#               Gm  

mioj;jth; vd;Wk; cz;ikAs;sth;

F           Bb      D#                Gm

md;gpd; Njtd; kwf;fkhl;lhh;

F           Cm             D7               Gm

MWjy; fuq;fshy; midj;jpLthh;

                              fhlhdhYk;..

 

kiyfs; ngah;e;J Nghfyhk;

Fd;Wfs; mire;J Nghfyhk;

khwh Njtdpd; GJf;fpUig

fhiy NjhWk; ekf;Fz;L

                             fhlhdhYk;..

 

Neriu mwpah NjrKz;L

ghrkha; nry;y ahh;jhDz;L

jhfkha; thbLk; fh;j;jUf;fha;

rpYit Rke;J gpd; nry;Nthh; ahh;

 

                             fhlhdhYk;..

 


To Go back to main page GOSPELGUITAR
Dislaimer